LABORATORIUM MECHANICZNE SPÓŁKA AS

Wykonujemy badania mechaniczne

w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.

OŚRODEK SZKOLENIA SPAWACZY

LABORATORIUM MECHANICZNE SPÓŁKA AS

Wykonujemy badania mechaniczne

w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.

thin

PROJEKT UNIJNY

SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ SPÓŁKA CYWILNA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnej metody wykonywania połączeń nierozłącznych materiałów trudno-spawalnych i bimetali.”

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0019/20

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce

Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-10-01 – 2022-01-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 798 000,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 235 600,00 PLN

Celem głównym projektu „Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnej metody wykonywania połączeń nierozłącznych materiałów trudno-spawalnych i bimetali.” jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadzą do opracowania, weryfikacji i wdrożenia innowacyjnej technologii wykonywania połączeń nierozłącznych materiałów trudno-spawalnych i bimetali z wykorzystaniem podgrzewania indukcyjnego w celu uplastycznienia i mechanicznego przemieszania krawędzi materiałów łączonych.

Rezultatami projektu będzie:

– opracowanie innowacyjnej technologii łączenia materiałów trudno-spawalnych z zastosowaniem wstępnego podgrzewania indukcyjnego w celu uplastycznienia i mechanicznego przemieszania materiałów łączonych.

Opracowana technologia stanowić będzie nowoczesną alternatywę łączenia materiałów i bimetali z wyeliminowaniem tradycyjnego procesu spawania, powodując również wyeliminowanie najczęściej występujących niezgodności konwencjonalnego procesu spawania, takich jak przyklejenia, zaporowania, braki przetopu, wtrącenia.


SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ SPÓŁKA CYWILNA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy Spółka AS Nakonieczny Andrzej Werakso Bartłomiej na arenie międzynarodowej.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0010/18 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 281 600,00PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 197 120,00 PLN 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na

nowych rynkach zbytu niemieckim i czeskim. 

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych,

dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);

– wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2);

– promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3). 

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.


SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ SPÓŁKA CYWILNA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ z siedzibą w Opolu.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0039/18 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 342 689,32 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 184 366,00 PLN 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa wnioskodawcy poprzez wdrożenie jego działalności nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ.

Realizacja celu odbędzie się dzięki wdrożeniu sytemu klasy ERP, dzięki któremu możliwa będzie integracja oraz automatyzacja wszystkich procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa wnioskodawcy w obszarach funkcjonalnych marketingu i sprzedaży, produkcji i gospodarki materiałowej, prawa, księgowości i finansów oraz zasobów ludzkich. Jednocześnie w zakresie procesów wewnętrznych wnioskodawca planuje wdrożyć zintegrowane rozwiązania w zakresie monitoringu oraz analizy i ewidencji czasu pracy kluczowego zasobu przedsiębiorstwa jakim są jego pracownicy.


SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ SPÓŁKA CYWILNA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad nowoczesnymi rozwiązaniami dla spawalnictwa w Spółka AS Nakonieczny Andrzej Werakso Bartłomiej.”

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0021/17-00 

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce

Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2018 r. – 31.03.2020 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 188 345,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 2 784 170,00 PLN 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadzą do opracowania, weryfikacji i wdrożenia innowacyjnej metody badań naprężeń własnych połączeń spawanych (DMS), materiałów monolitycznych oraz odlewów i wyrobów hutniczych wykorzystywanych jako elementy konstrukcyjne w przemyśle i budownictwie oraz opracowania innowacyjnego systemu i stanowiska pomiarowo – badawczego metodą ultradźwiękową i metodą DHD. 

Rezultatami realizacji projektu będzie:

– opracowanie oraz weryfikacja innowacyjnej metody badania naprężeń własnych połączeń spawanych (DMS), materiałów monolitycznych oraz odlewów i wyrobów hutniczych wykorzystywanych jako elementy konstrukcyjne w przemyśle i budownictwie, zarówno na powierzchni badanego elementu jak i w spektrum jego całkowitego przekroju,

– opracowanie założeń technologicznych i wytworzenie innowacyjnego prototypu stanowiska do badań naprężeń własnych połączeń spawanych (DMS), materiałów monolitycznych oraz odlewów i wyrobów hutniczych wykorzystywanych jako elementy konstrukcyjne w przemyśle i budownictwie,– opracowanie innowacyjnej i efektywnej procedury badawczej mającej bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle i budownictwie z wykorzystaniem stworzonego systemu i stanowiska oraz innowacyjnych metod badawczych.


SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ SPÓŁKA CYWILNA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w Spółka AS Nakonieczny Andrzej Werakso Bartłomiej w celu opracowania i wdrożenia nowej technologii spajania materiałów i elementów konstrukcji wykorzystywanych w przemyśle i budownictwie”. 

I Oś priorytetowa: Innowacje w gospodarce

Działanie 1.1: Innowacje w gospodarce

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2016 r. – 31.10.2018 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 744 122,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 3 104 280,00 PLN 

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa Spółka AS Nakonieczny Andrzej Werakso Bartłomiej poprzez przeprowadzenie badań

przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadzą do opracowania i wdrożenia nowych technologii spajania materiałów o podwyższonej wytrzymałości, aluminium i jego stopów oraz wykonywania połączeń hybrydowych i napawanych wykorzystywanych w przemyśle i budownictwie. 

Projekt zakłada realizację 3 zadań:

1. Zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego.

2. Badania przemysłowe.

3. Prace rozwojowe. 

Rezultatami projektu będzie opracowanie najkorzystniejszej i najefektywniejszej technologicznie metody spajania i napawania materiałów o podwyższonej wytrzymałości, aluminium i jego stopów oraz połączeń hybrydowych i napawanych, które cechują się ekstremalnie różnymi właściwościami.

O NAS

Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług

w zakresie wykonywania kompleksowych badań mechanicznych.

Jako samodzielna jednostka prowadzimy działalność pod nazwą Spółka AS, od 1999 roku.

LOKALIZACJA

LABORATORIUM MECHANICZNE

ul. Oświęcimska 122H

45-641 Opole

na terenie APC Presmet 

+ 48 506 136 723

OŚRODEK SZKOLENIA SPAWACZY

ul. Wiejska 13a

46-050 Przywory

na terenie PMR Przywory

©  2020 Spółka AS