LABORATORIUM SPÓŁKA AS

Wykonujemy badania w oparciu

o obowiązujące normy i przepisy.

OŚRODEK SZKOLENIA SPAWACZY

LABORATORIUM SPÓŁKA AS

Wykonujemy badania w oparciu

o obowiązujące normy i przepisy.

PROJEKT UNIJNY

SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ SPÓŁKA CYWILNA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnej metody wykonywania połączeń nierozłącznych materiałów trudno-spawalnych i bimetali.”

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0019/20

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce

Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-10-01 - 2022-01-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 798 000,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 235 600,00 PLN

Celem głównym projektu "Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnej metody wykonywania połączeń nierozłącznych materiałów trudno-spawalnych i bimetali." jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadzą do opracowania, weryfikacji i wdrożenia innowacyjnej technologii wykonywania połączeń nierozłącznych materiałów trudno-spawalnych i bimetali z wykorzystaniem podgrzewania indukcyjnego w celu uplastycznienia i mechanicznego przemieszania krawędzi materiałów łączonych.

Rezultatami projektu będzie:

- opracowanie innowacyjnej technologii łączenia materiałów trudno-spawalnych z zastosowaniem wstępnego podgrzewania indukcyjnego w celu uplastycznienia i mechanicznego przemieszania materiałów łączonych.

Opracowana technologia stanowić będzie nowoczesną alternatywę łączenia materiałów i bimetali z wyeliminowaniem tradycyjnego procesu spawania, powodując również wyeliminowanie najczęściej występujących niezgodności konwencjonalnego procesu spawania, takich jak przyklejenia, zaporowania, braki przetopu, wtrącenia.


SPÓŁKA AS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy Spółka AS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA na arenie międzynarodowej.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0010/18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 201 300,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 140 910,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim i czeskim.


Zaplanowane

w projekcie działania ukierunkowane będą na:

- wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);

- wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2);

- promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca

uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).


Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.


SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ SPÓŁKA CYWILNA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ z siedzibą w Opolu.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0039/18 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 342 689,32 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 184 366,00 PLN 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa wnioskodawcy poprzez wdrożenie jego działalności nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ.

Realizacja celu odbędzie się dzięki wdrożeniu sytemu klasy ERP, dzięki któremu możliwa będzie integracja oraz automatyzacja wszystkich procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa wnioskodawcy w obszarach funkcjonalnych marketingu i sprzedaży, produkcji i gospodarki materiałowej, prawa, księgowości i finansów oraz zasobów ludzkich. Jednocześnie w zakresie procesów wewnętrznych wnioskodawca planuje wdrożyć zintegrowane rozwiązania w zakresie monitoringu oraz analizy i ewidencji czasu pracy kluczowego zasobu przedsiębiorstwa jakim są jego pracownicy.


SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ SPÓŁKA CYWILNA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad nowoczesnymi rozwiązaniami dla spawalnictwa w Spółka AS Nakonieczny Andrzej Werakso Bartłomiej.”

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0021/17-00 

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce

Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2018 r. – 31.03.2020 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 188 345,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 2 784 170,00 PLN 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadzą do opracowania, weryfikacji i wdrożenia innowacyjnej metody badań naprężeń własnych połączeń spawanych (DMS), materiałów monolitycznych oraz odlewów i wyrobów hutniczych wykorzystywanych jako elementy konstrukcyjne w przemyśle i budownictwie oraz opracowania innowacyjnego systemu i stanowiska pomiarowo – badawczego metodą ultradźwiękową i metodą DHD. 

Rezultatami realizacji projektu będzie:

– opracowanie oraz weryfikacja innowacyjnej metody badania naprężeń własnych połączeń spawanych (DMS), materiałów monolitycznych oraz odlewów i wyrobów hutniczych wykorzystywanych jako elementy konstrukcyjne w przemyśle i budownictwie, zarówno na powierzchni badanego elementu jak i w spektrum jego całkowitego przekroju,

– opracowanie założeń technologicznych i wytworzenie innowacyjnego prototypu stanowiska do badań naprężeń własnych połączeń spawanych (DMS), materiałów monolitycznych oraz odlewów i wyrobów hutniczych wykorzystywanych jako elementy konstrukcyjne w przemyśle i budownictwie,– opracowanie innowacyjnej i efektywnej procedury badawczej mającej bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle i budownictwie z wykorzystaniem stworzonego systemu i stanowiska oraz innowacyjnych metod badawczych.


SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ SPÓŁKA CYWILNA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w Spółka AS Nakonieczny Andrzej Werakso Bartłomiej w celu opracowania i wdrożenia nowej technologii spajania materiałów i elementów konstrukcji wykorzystywanych w przemyśle i budownictwie”. 

I Oś priorytetowa: Innowacje w gospodarce

Działanie 1.1: Innowacje w gospodarce

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2016 r. – 31.10.2018 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 744 122,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 3 104 280,00 PLN 

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa Spółka AS Nakonieczny Andrzej Werakso Bartłomiej poprzez przeprowadzenie badań

przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadzą do opracowania i wdrożenia nowych technologii spajania materiałów o podwyższonej wytrzymałości, aluminium i jego stopów oraz wykonywania połączeń hybrydowych i napawanych wykorzystywanych w przemyśle i budownictwie. 

Projekt zakłada realizację 3 zadań:

1. Zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego.

2. Badania przemysłowe.

3. Prace rozwojowe. 

Rezultatami projektu będzie opracowanie najkorzystniejszej i najefektywniejszej technologicznie metody spajania i napawania materiałów o podwyższonej wytrzymałości, aluminium i jego stopów oraz połączeń hybrydowych i napawanych, które cechują się ekstremalnie różnymi właściwościami.

O NAS

Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług

w zakresie wykonywania kompleksowych badań mechanicznych.

Jako samodzielna jednostka prowadzimy działalność pod nazwą Spółka AS, od 1999 roku.

LOKALIZACJA

LABORATORIUM

ul. Oświęcimska 122H

45-641 Opole

na terenie APC Presmet 

+ 48 506 136 723

OŚRODEK SZKOLENIA SPAWACZY

ul. Wiejska 13a

46-050 Przywory

na terenie PMR Przywory

©  2021 Spółka AS