LABORATORIUM MECHANICZNE SPÓŁKA AS

Wykonujemy badania mechaniczne

w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.

OŚRODEK SZKOLENIA SPAWACZY

LABORATORIUM MECHANICZNE SPÓŁKA AS

Wykonujemy badania mechaniczne

w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.

thin

FUNDUSZE NORWESKIE

SPÓŁKA AS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z Budżetu Państwa pt. „Wdrożenie technologii termomechanicznego spajania połączeń jednorodnych i niejednorodnych metali i stopów metali”

Nr projektu: NORW.19.01.01-16-0004/20

Oś Priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 373 250.00 PLN

 

Celem realizacji projektu jest wdrożenie w firmie SPÓŁKA AS innowacji technologicznej w postaci nowej metody spajania elementów z różnych materiałów i nowych usług w postaci termomechanicznego spajania, połączeń jednorodnych i niejednorodnych metali i stopów metali. Dzięki technologii możliwe będzie świadczenie usług o niespotykanej charakterystyce – będzie to możliwość termomechanicznego spajania materiałów o różnych właściwościach, przy zachowaniu najwyższej jakości połączenia.

Planowane w ramach realizacji projektu działania obejmują budowę hali produkcyjno-usługowej wraz z zapleczem, oraz zakup środków trwałych niezbędnych do stworzenia ciągu technologicznego, dzięki któremu możliwe będzie wdrożenie innowacyjnej technologii.

W wyniku realizacji projektu, Wnioskodawca zaoferuje na rynku nową, znacząco ulepszoną usługę spajania materiałów z zastosowaniem udoskonalonej technologii FSW.

W rezultacie Wnioskodawca będzie mógł oferować nową usługę wykonywaną w innowacyjnej technologii, przyjaznej dla środowiska naturalnego.

Realizacja przedsięwzięcia znacznie wpłynie na środowisko, przez redukcję emisji CO2, zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie ilości powstających odpadów. Ograniczone będzie wykorzystanie gazów (np. gazów osłonowych stosowanych w alternatywnych technologiach łączenia materiałów) i ich emisja do atmosfery.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zarówno ekonomicznych jak i społecznych dysproporcji w ramach EOG przez wzrost zatrudnienia, oraz wielkości osiąganych przychodów i zysków przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

Osoby odpowiedzialne za informację i promocję projektu

Bartłomiej Werakso

+48 501474009, spolkaas.biuro@gmail.com 

 numer telefonu, adres e-mail

Projekt dofinansowany z funduszy norweskich

 

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

 

Więcej informacji

www.eeagrants.org , www.norwaygrants.org .


SPÓŁKA AS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA is carrying out a project co-financed by the Norwegian Financial Mechanism and from the national budget titled „Implementation of the technology of Friction Stir Welding of homogeneous and heterogeneous joints of metals and metal alloys”. 

Project number: NORW.19.01.01-16-0004/20

Priority Axis 19 Norwegian Financial Mechanism 2014-2021

Action 19.1 New Products and Investments

Sub-Action 19.1.1 Environmentally Friendly Technologies – Green growth

CO-FINANCING VALUE: 2 373 250.00 PLN

The aim of the project is to implement in the company SPÓŁKA AS a technological innovation in the form of a new method of welding elements made of various materials and new services in the form of Friction Stir Welding, homogeneous and heterogeneous connections of metals and metal alloys. Thanks to the technology, it will be possible to provide services with unprecedented characteristics – it will be the possibility of FSW of materials with different properties, while maintaining the highest quality of connection.

The planned activities within the project include the construction of a production and service hall with facilities, and the purchase of fixed assets essential to create a technological line, which allows to implement an innovative technology.

As a result of the project accomplishment, the Applicant offers on the market a new, significantly improved service of material welding with the usage of improved FSW technology.

As a result, the Applicant will be able to offer a new service performed with the innovative, environmentally friendly technology.

The implementation of the project will have a significant impact on the environment by reducing CO2 emissions, reducing energy demand and reducing the amount of waste generated. The use of gases (e.g. shielding gases used in alternative materials joining technologies) and their emission to the atmosphere will be limited.

As a result of project implementation, both economic and social disproportions within the EEA will be reduced by increasing employment, and the amount of income and profits generated by the Applicant’s enterprise.

„We work together for a green, competitive and inclusive Europe.”


Person responsible for information and promotion of the project

Bartłomiej Werakso

+48 501474009, spolkaas.biuro@gmail.com

Phone no., e-mail address

Project co-financed from the Norwegian funds

The Norwegian and EEA funds represent Norway’s contribution to creating green, competitive and inclusive Europe. Due to the Norwegian and EEA funds, Norway contributes to reducing social and economic inequalities and strengthening bilateral relations with beneficiary countries from Central and Southern Europe and the Baltic Sea area. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with other donors, Norway had provided €3.3 billion in successive fund programs between 1994 and 2014.

For more information, please visit:

www.eeagrants.org , www.norwaygrants.org .

AKTUALNOŚCI

O NAS

Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług

w zakresie wykonywania kompleksowych badań mechanicznych.

Jako samodzielna jednostka prowadzimy działalność pod nazwą Spółka AS, od 1999 roku.

LOKALIZACJA

LABORATORIUM MECHANICZNE

ul. Oświęcimska 122H

45-641 Opole

na terenie APC Presmet 

E-mail: laboratorium@spolkaas.pl

Tel. lab.: +48 506 136 723

OŚRODEK SZKOLENIA SPAWACZY

ul. Wiejska 13a

46-050 Przywory

na terenie PMR Przywory